Medezeggenschapsraad MR

MR

De MR is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over beleid en functioneren van de school.

Wat is de MR?

Voor ouders en teamleden is de MR een middel om actief betrokken te zijn bij de school en invloed te oefenen op het beleid. Voor de directie is de MR een mogelijkheid om vertegenwoordigers van ouders te raadplegen. Alle zaken die de school betreffen, behoren tot het werkterrein van de MR. De rechten, plichten bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het reglement medezeggenschapsraad o.b.s. het tweespan (versie 2007).

Hoe is de MR samengesteld?

De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Tijdens de jaarvergadering van het tweespan in oktober doet de MR verslag van zijn werkzaamheden en kunnen ouders gekozen worden voor de MR. MR-leden moeten een kind hebben, dat op het tweespan naar school gaat. De MR-leden worden voor een periode van twee jaar gekozen en mogen zich daarna herkiesbaar stellen.
De MR-leden kiezen zelf hun voorzitter, secretaris en penningmeester.

De volgende ouders en teamleden maken deel uit van de MR.

Bettina Zwarts (Voorzitter)
Anouk Butter (Financiële zaken)
Katinka Seeburger (Secretaris)
Bernadette Hollander (Plaatsvervangend voorzitter)
Marloes van den Eshof
Marleen van der Aar

 

Bevoegdheden van de MR

  • Initiatiefbevoegdheid: De MR kan over alle zaken die met de school te maken hebben met de directie praten. De MR kan ook het initiatief nemen en met voorstellen komen.
  • Instemmingbevoegdheid: De directie moet instemming vragen aan de MR voor regelingen die b.v. te maken hebben met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders worden betrokken bij de hulp aan school.
  • Adviesbevoegdheid: De MR moet advies gevraagd worden in zaken als de begroting van de school, aanstelling van de directie en leerkrachten, samenwerking met een andere school of de onderwijsbegeleidingsdienst.

Werkwijze

De MR vergadert ongeveer een avond per maand. De vergaderingen zijn in principe openbaar en worden aangekondigd via de nieuwsbrieven en de kalender op de website. Maandelijks is de directeur op uitnodiging van de MR aanwezig (b.v. om de begroting of de klassenindeling te bespreken). De vergaderdata vindt u tevens op de kalender.

Scholing

De MR heeft een budget om de leden een cursus te laten volgen om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Dit kan een basiscursus medezeggenschap zijn of een gespecialiseerde cursus.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De zaken die voor alle openbare scholen in de IJmond van belang zijn worden met het bestuur besproken in de GMR. Het gaat dan bijvoorbeeld over bestuursformatie en het personeelsbeleid. De scholen worden vertegenwoordigd in de GMR.

De volgende vergaderdata van de MR zijn vastgesteld voor het huidige schooljaar; maandag 3 februari, dinsdag 19 maart, donderdag 24 april en maandag 2 juni 2014 om 19.30 uur. U bent van harte welkom deze vergaderingen bij te wonen. Tevens is er voor ouders de mogelijkheid vergaderpunten in te brengen. Wilt u contact met ons opnemen of de notulen ontvangen van de afgelopen vergadering, dan kunt u ons mailen via mr@tweespan.net

MISSIE EN VISIE

De MR staat voor betrokkenheid bij de school in de brede zin van het woord. De bijdrage van de MR bestaat uit het geven van adviezen aan de leiding van de school ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijsklimaat voor de kinderen,  het werkklimaat voor de leerkrachten en directie, de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. Dit alles gebeurt in een positieve sfeer en een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie. De MR staat open voor vernieuwing en kent een evenwichtige samenstelling van, zowel de oudergeleding als de leerkrachtengeleding. Het werkklimaat wordt gekenmerkt door: veiligheid, openheid en eerlijkheid. Op deze manier  wordt voor iedere betrokkene de ideale omstandigheden gecreëerd om optimaal te presteren.

MR-VERGADERING 14 JANUARI 2016

Er vindt op 22 februari een gezamenlijke MR vergadering plaats op de Zevenhoeve. Hier zijn alle MR-en van onze clusterscholen voor uitgenodigd om punten te bespreken die ons allen aangaan. We hadden afgelopen dinsdagavond (19 januari) een ouderinformatieavond georganiseerd over de eventuele nieuwe schooltijden. Er komt een samenvatting via de nieuwsbrief en het vervolg hiervan. Er is weer ruimte in de MR voor twee nieuwe leden binnen de oudergeleding. Er is 1 plaats per direct en 1 plaats vanaf oktober volgend schooljaar. U wordt via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden over het aanmelden en de verkiezingen. Eind februari hopen we de verkiezingen te hebben afgerond en de nieuwe leden bekend te maken.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden per mail: MR@tweespan.net

Volgende vergadering: Is gepland op 17 februari van 19.30 – 21.30 uur.

MR-VERGADERING 8 APRIL 2015

In deze vergadering is gesproken over de sollicitatieprocedure voor de nieuwe schoolleider, de nieuwe clusterdirecteur, een terugkoppeling van de GMR-vergadering van 12 maart jl., een uitwisseling van ideeën met de andere MR-en binnen ons cluster, de 40-urige werkweek en overlegmodellen i.v.m. de nieuwe CAO, de formatie 2015-2016 en de schoolgids.

MR-VERGADERING 3 NOVEMBER 2014

In deze vergadering is er gesproken over de formatie van de MR, de MR-start cursus voor nieuwe MR-leden, de financiën van de MR, het organiseren van thema-avonden voor ouders, het uitschrijven van een oudervragenlijst m.b.t. ouderparticipatie namens de OR, de organisatieverandering binnen het bestuur, het investeringsplan 2015, de gezamenlijke jaarvergadering van de GMR en MR. Tevens hebben twee geïnteresseerde ouders voor de oudergeleding van de MR deze avond met ons meegedraaid.

MR-VERGADERING 29 SEPTEMBER 2014

In deze vergadering is er gesproken over de formatie van de MR, het organiseren van thema-avonden voor de ouders, een gezamenlijke vergadering met de OR, het (financieel) jaarverslag van de MR, de begroting/het investeringsplan 2015 en de jaarrekening van het tweespan, de personele bezetting, het schoolondersteuningsprofiel, de organisatieverandering binnen de scholen van ons bestuur, OPO IJmond, en het aantal leerlingen op de teldatum (01-10-2014).

MR-VERGADERING 27 AUGUSTUS 2014

In deze vergadering is er gesproken over de huidige bezetting van de MR, de MR-verkiezingen, de jaarplanning van de vergaderingen, het organiseren van thema-avonden voor de ouders, het jaarverslag en de financiën van de MR, en de laatste notulen van de GMR over passend onderwijs.

MR-VERGADERING 2 JUNI 2014

In deze vergadering is gesproken over het budget van de MR, de formatie 2014-2015, een brainstorm over de mogelijkheden tot het draaien van een ander soortig lestijdenmodel, de organisatie van thema-avonden voor ouders en het MR-beleidsplan.

MR-VERGADERING 24 APRIL 2014

In deze vergadering is gesproken over passend onderwijs, de financiën van de MR, de functiemix, de setting van de MR, het beleidsplan van de MR, het bestuursformatieplan en de formatie 2014-2015, een brainstorm over de mogelijkheden van het draaien van verschillende soorten lesroosters en het organiseren van thema-avonden voor ouders.

MR-VERGADERING 19 MAART 2014

In deze vergadering is gesproken over ouderbetrokkenheid, de TSO, het MR-beleidsplan, de begroting en het investeringsplan, de formatie voor 2014-2015, de afvloeiingsregeling van het bestuur bij boventalligheid van het personeel, het vakantierooster 2014-2015 en een brainstorm over de mogelijkheden voor het draaien van verschillende soorten lesroosters, waaronder een continurooster.

MR-VERGADERING 3 FEBRUARI 2014

In deze vergadering is gesproken over de overdracht van de financiële zaken binnen de MR, het opstellen van een beleidsplan voor MR Tweespan, het ondersteuningsprofiel van de school, de begroting en het investeringsplan, advies over de TSO, nascholing van directies en IB-ers op het gebied van passend onderwijs, de formatie en meer ondersteuning vanuit het bestuursbureau voor de directies binnen het bestuur OPO IJmond.

MR-VERGADERING 10 DECEMBER 2013

In deze vergadering is gesproken over de GMR-bijeenkomst over passend onderwijs, de taakverdeling binnen de MR, het schoolondersteuningsprofiel van het tweespan, de rol van de MR bij de vaststelling van de vrijwillige ouderbijdrage, de invulling van de eigen pagina van de MR op de website, het beheer van de MR-gelden en het MR-beleidsplan. Meer informatie over passend onderwijs is te vinden op www.passendonderwijs.nl.