Medezeggenschapsraad MR

MR

De MR is een wettelijk verplicht, onafhankelijk orgaan in de besluitvorming over beleid en functioneren van de school.

Wat is de MR?

Voor ouders en teamleden is de MR een middel om actief betrokken te zijn bij de school en invloed te oefenen op het beleid. Voor de directie is de MR een mogelijkheid om vertegenwoordigers van ouders te raadplegen. Alle zaken die de school betreffen, behoren tot het werkterrein van de MR. De rechten, plichten bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het reglement medezeggenschapsraad o.b.s. het tweespan (versie 2007).

Hoe is de MR samengesteld?

De MR bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Tijdens de jaarvergadering van het tweespan in oktober doet de MR verslag van zijn werkzaamheden en kunnen ouders gekozen worden voor de MR. MR-leden moeten een kind hebben, dat op het tweespan naar school gaat. De MR-leden worden voor een periode van twee jaar gekozen en mogen zich daarna herkiesbaar stellen.
De MR-leden kiezen zelf hun voorzitter, secretaris en penningmeester.

De volgende ouders en teamleden maken deel uit van de MR.

Bettina Zwarts (Voorzitter)
Anouk Butter (Financiële zaken)
Katinka Seeburger (Secretaris)
Bernadette Hollander (Plaatsvervangend voorzitter)
Marloes van den Eshof
Marleen van der Aar

 

Bevoegdheden van de MR

  • Initiatiefbevoegdheid: De MR kan over alle zaken die met de school te maken hebben met de directie praten. De MR kan ook het initiatief nemen en met voorstellen komen.
  • Instemmingbevoegdheid: De directie moet instemming vragen aan de MR voor regelingen die bijvoorbeeld te maken hebben met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders worden betrokken bij de hulp aan school.
  • Adviesbevoegdheid: De MR moet advies gevraagd worden in zaken als de begroting van de school, aanstelling van de directie en leerkrachten, samenwerking met een andere school of de onderwijsbegeleidingsdienst.

Werkwijze

De MR vergadert ongeveer een avond per maand. De vergaderingen zijn in principe openbaar en worden aangekondigd via de nieuwsbrieven en de kalender op de website. Maandelijks is de directeur op uitnodiging van de MR aanwezig (b.v. om de begroting of de klassenindeling te bespreken). De vergaderdata vindt u tevens op de kalender.

Scholing

De MR heeft een budget om de leden een cursus te laten volgen om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Dit kan een basiscursus medezeggenschap zijn of een gespecialiseerde cursus.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De zaken die voor alle openbare scholen in de IJmond van belang zijn worden met het bestuur besproken in de GMR. Het gaat dan bijvoorbeeld over bestuursformatie en het personeelsbeleid. De scholen worden vertegenwoordigd in de GMR.

De volgende vergaderdata van de MR zijn vastgesteld voor het huidige schooljaar; maandag 3 februari, dinsdag 19 maart, donderdag 24 april en maandag 2 juni 2014 om 19.30 uur. U bent van harte welkom deze vergaderingen bij te wonen. Tevens is er voor ouders de mogelijkheid vergaderpunten in te brengen. Wilt u contact met ons opnemen of de notulen ontvangen van de afgelopen vergadering, dan kunt u ons mailen via mr@tweespan.net

MISSIE EN VISIE

De MR staat voor betrokkenheid bij de school in de brede zin van het woord. De bijdrage van de MR bestaat uit het geven van adviezen aan de leiding van de school ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijsklimaat voor de kinderen,  het werkklimaat voor de leerkrachten en directie, de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. Dit alles gebeurt in een positieve sfeer en een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie. De MR staat open voor vernieuwing en kent een evenwichtige samenstelling van, zowel de oudergeleding als de leerkrachtengeleding. Het werkklimaat wordt gekenmerkt door: veiligheid, openheid en eerlijkheid. Op deze manier  wordt voor iedere betrokkene de ideale omstandigheden gecreëerd om optimaal te presteren.